toplevne tepelna čerpadla
    tepelné čerpadlo neorefujitsu  

 
Kogenerační jednotky

•  Splňuje podmínky dodavatelů el. sítě (TAB)
•  Sériově založený provoz
•  Delší intervaly údržby díky mazacímu oleji
•  Odzkoušená technika
•  Jednotky jsou připraveny k zapojení
•  Výkon až 549 kWth
 


 
Kogenerační jednotky (BHKW) na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie


Kogenerační jednotka s provozem na plyn vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Její výkon je dimenzován pro bytové domy a živnostenské provozy. Na straně tepla se kogenerační jednotka provozuje paralelně s kotlem. Oba zdroje tepla jsou připojeny k topnému systému na ohřev topné a teplé vody.

V případě kompaktních zařízení ESS – specialista na výrobu kogeneračních jednotek patří od srpna 2008 ke skupině Viessmann – stojí v popředí myšlenka decentrálních kogeneračních jednotek řízených podle výroby tepla. V jednotkách, které jsou v porovnání malé, se na jedné straně vyrábí elektrická energie pro vlastní potřebu, na druhé straně se současně vznikající teplo využívá v maximální míře a beze ztrát pro vytápění. Nepotřebnou elektrickou energií se napájí veřejná síť a hradí ji dodavatel elektrické energie.

Celková účinnost kogeneračních jednotek může činit až 95 %. Tak dosahuje Vitobloc 200 modul EM-20/39 termické účinnosti více než 62 % a elektrické účinnosti více než 32 %.

Ekologické vytápění bioplynem

Mimořádně ekologicky se dá kogenerační jednotka provozovat i na bioplyn – tím pádem pracuje CO2 neutrálně. Provozovatel se tak stává nezávislým na fosilním palivu jako je zemní plyn, protože v případě bioplynu a bio-zemního plynu se jedná o energetický zdroj vyráběný v jeho regionu.

Typy jednotekModuly na bázi plynového motoru – v provozu na zemní plyn
Moduly na bázi plynového motoru – v provozu na bioplyn
Kogenerační jednotka a bio-zemní plyn v balíčku


Podniky BIOFerm a Schmack, které rovněž patří ke skupině Viessmann, navrhují a staví zařízení na výrobu bioplynu. Bioplyn, který se tam vyrobí, se dá ideálně použít pro provoz kogeneračních jednotek.

   Jak to funguje

 

 

Kogenerační jednotky (BHKW) jsou kompaktní jednotky na výrobu energie, které decentrálně dodávají teplo a elektrickou energii s celkovými účinnostmi až 95% s důrazem na spotřebitele. Ve srovnání s oddělenými dodávkami energie, tedy elektřiny z kondenzační elektrárny a tepla z kotle se ušetří až 30 % primární energie. Zároveň se vylepší hodnoty bilance škodlivin. Podle srovnání paliva se emituje až 25 % méně oxidů dusíku (kyselý déšť) a okolo 60 % méně oxidu uhličitého (skleníkový efekt).

Spalovacímu motoru se dodává zemní plyn a spalovací vzduch z prostoru. Tato energie se v motoru přeměňuje na mechanickou. Synchronní generátor je poháněn přes mechanickou spojku. Ten vyrábí střídavý proud 400 V a 50 Hz.

Přes integrovaný rozvaděč se vyrobená elektřina odvádí v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy do hlavního rozvodu provedeného ze strany stavby. Odpadní teplo vznikající z mazacího oleje, chlazení motoru a ze spalin se vždy podle konkrétní metody shromažďuje v takzvaném vnitřním chladicím okruhu a předává topnému systému s výstupní teplotou do 90 °C.

Moduly kogeneračních jednotek se používají především k pokrytí základního zatížení v odběru tepla a doplňuje je kotel pro pokrytí špičkového zatížení. Vyrobená elektřina se u hospodářského provozu používá pro pokrytí vlastní potřeby. Zásadně však u kogenerační jednotky platí, že bez odběru tepla se nevyrábí elektřina. A bez výroby elektřiny se nekoná návratnost investičních a provozních nákladů a s tím související hospodárnost. Paralelní výroba tepla a elektrické energie předpokládá současný odběr těchto energií.

 
 
© 2013, JON Therm s.r.o. Novinky    |   O nas    |    Pro nové klienty    |    E-shop    |    Reference   |    Kariera    |    Kontakty